Υποβολή άρθρων

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Υποβολή κειμένων: Τα κείμενα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, διαμορφωμένα σε MSWord ως συνημμένα αρχεία, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: katsarou@fks.uoc.gr και vtsafos@ecd.uoa.gr

Τα κείμενα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν έκταση μεταξύ 3000 και 7000 λέξεων, και να μην είναι αλλού δημοσιευμένα.

Κατά την αρχική παραλαβή, οι εκδότες είτε θα επιστρέψουν αμέσως όσα χειρόγραφα θεωρούν ακατάλληλα για δημοσίευση στο περιοδικό ή θα τα στείλουν για «ανώνυμη» αξιολόγηση από τουλάχιστον δύο επιπλέον κριτές. Αναμένουμε αυτή η διαδικασία να διαρκέσει περίπου 12 εβδομάδες.

Για να διευκολυνθεί η αποστολή των κειμένων που υποβάλλονται στους κριτές και να διαφυλαχθεί η ανωνυμία τους, θα παρακαλούσαμε τους συγγραφείς να γράφουν τα στοιχεία τους σε διαφορετικό αρχείο που θα στέλνουν μαζί με το κείμενό τους. Το αρχείο με τα στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνει: όνομα και ιδιότητα του/ των συγγραφέα /ων, φορέα απασχόλησης, όπως και ηλεκτρονική και συμβατική διεύθυνση. Επίσης, σε διαφορετικό αρχείο θα πρέπει να αποστέλλεται η περίληψη του κειμένου, γραμμένη στα αγγλικά, έκτασης γύρω στις 150 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να συνοδεύεται από περίπου 6 λέξεις κλειδιά γραμμένες στα ελληνικά και στα αγγλικά.  

Κατά τη διαμόρφωση των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του American Psychological Association (5η έκδοση).