Κείμενα Προβληματισμού

 1. Ρήγα, Β. (2006). Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας. Virtual school, 3,3.  
 2. Δάλκος, Γ. (2001). Η ευέλικτη ζώνη ως πεδίο εφαρμογής της Έρευνας-Δράσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, σσ. 120-134.
 3. Katsarou, E. (2008). Students research and modify teaching and their perceptions of a subject: a students as co-researchers approach, Action Research Expeditions.
 4. Ζούκης, Ν. (2007). Τρία Ερωτήματα για την Έρευνα-Δράση και η αναζήτηση νέας προοπτικής.Πρακτικά του 4ο Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, με θέμα:  «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα»,Αθήνα, 4‐6 Μαΐου 2007, σσ. 195-201.
 5. Riding, Phil, Fowell, Sue & Levy, Phil (1995). An action research approach to curriculum development.  Information Research, 1(1).
 6. Smith, M. K. (1996; 2001, 2007) 'Action research'. Τhe encyclopedia of informal education.  
 7. Μάγος, Κ. & Παναγοπούλου, Γ. (2008). Δρω ερευνώντας και ερευνώ δρώντας: Η έρευνα δράσης στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Στα Ψηφιακά Πρακτικά  του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο: «Εκπαίδευση και Επαγγελματοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (CD – ROM).
 8. Τσάφος, Β. (υπό δημοσίευση). Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο.
 9. Τσάφος, Β. (υπό δημοσίευση). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί απέναντι στις επιμορφωτικές προκλήσεις. Πρακτικά του Συμποσίου που διοργάνωσε το 3ο Γραφείο της Δ΄ Δνσης Δ.Ε. Αθήνας.
 10. Tsafos, V. (2009). Teacher-student negotiation in an action research project. EducationalActionResearch, 17, 2, pp. 197-212 (η ελληνική εκδοχή).
 11. Τσάφος, Β. (2004). Τα Προγράμματα Σπουδών και η Δυνατότητα Αναμόρφωσής τους από τον Εκπαιδευτικό της Πράξης. Η Συμβολή του Μοντέλου Διαδικασίας. (Το παράδειγμα των φιλολογικών μαθημάτων). Νέα Παιδεία, 111, σσ. 18-25.
 12. Taylor, M. (2002). Action Research in Workplace Education. A Handbook for Literacy Instructors. 
 13. Αυγητίδου, Σ. (2005). Η έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην έρευνα: ένα παράδειγμα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, σσ. 39-56.